Klauzula informacyjna dla klientów

Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Grupa Unimax S.A., („Administrator" lub „my”) jako administratora danych osobowych, sposobów, w jakie są one wykorzystywane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres IOD@grupaunimax.pl

W celu prowadzenia działalności Administrator zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również "danymi osobowymi"), w tym informacje o osobach współpracujących z Administratorem.

W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych pragniemy Państwa w przejrzysty sposób poinformować dlaczego i w jaki sposób Administrator gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

1. Zakres informacji

Niniejsza klauzula informacyjna skierowana jest do osób fizycznych będących:

 1. dostawcami lub kontrahentami Administratora;
 2. potencjalnymi dostawcami lub kontrahentami Administratora;
 3. kontrahentami klientów Administratora;
 4. współpracownikami Administratora,
 5. pracownikami Administratora,
 6. pełnomocnikami Administratora,
 7. pozostałymi osobami, których dane przetwarzane są w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (np. w związku z wystawieniem i realizacją faktur)

2. Rodzaje danych osobowych

2.1. Dane podawane przez Klientów

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Administratorem, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer PESEL,
 3. firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 4. numer NIP lub REGON,
 5. dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu / fax),
 6. stanowisko służbowe,
 7. indywidualne numery identyfikacyjne,
 8. numer rachunku bankowego.

Administrator informuje, iż w razie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Administratorem, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem i Administratorem.   Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy.

2.2. Dane zbierane z innych źródeł

Administrator informuje, iż może również pozyskiwać dane osobowe z innych źródeł, takich jak:

 1. rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS - w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach;
 2. podmioty, w których są Państwo zatrudnieni, lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Administratorem a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego,
 3. wewnętrzne bazy danych prowadzone przez Administratora lub spółki zależne

3. Podstawy prawne, cele i okresy przetwarzania danych

3.1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy ma ku temu podstawę prawną. Dane są przetwarzane jeśli:

 1. jest to niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych,
 2. jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (np. obowiązek wystawienia faktury, udostępnienie danych na żądanie właściwych organów lub sądów),
 3. jest to niezbędne w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, np.:
  1. ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami,
  1. weryfikacja danych kontrahenta w publicznych rejestrach,
  1. wymiana danych o klientach za pomocą systemów IT funkcjonujących u Administratora

3.2. Cele i okresy przetwarzania danych

Cel przetwarzaniaOkres
Wypełnianie zobowiązań umownychOkres obowiązywania umowy oraz czas przedawnienia roszczeń z zawartych umów
Weryfikacja tożsamości osóbOkres obowiązywania umowy pomiędzy podmiotem zatrudniającym daną osobę oraz Administratorem lub do momentu ustania zatrudnienia takiej osoby
Wymiana danych o klientachOkres, przez jaki dane o klientach przetwarzane są dla pozostałych celów
Archiwizowanie danychOkres wskazany w  przepisach powszechnie obowiązującego prawa

4. Przekazywanie danych osobowych

4.1. Przekazywanie danych osobowych w ramach grupy kapitałowej

Administrator przekazuje dane osobowe pracownikom Administratora, a także podmiotom powiązanym z Administratorem [LINK - Lista podmiotów powiązanych]

4.2. Przekazywanie danych osobowych poza grupę kapitałową

Administrator informuje, iż przekazywanie danych poza grupę kapitałową odbywa się w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Podmiotami (osobami trzecimi) mogą być:

 1. podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi IT i systemów IT stosowanych przez Administratora,
 2. ograny administracji publicznej
 3. sądy
 4. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie

5. Prawa przysługujące Klientom i korzystanie z tych praw

5.1. Przysługujące prawa

Administrator, informuje o przysługujących uprawnieniach w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj.:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Państwa - narusza przepisy RODO.

Skorzystanie z ww. uprawnień wymaga wystosowania pisma na adres siedziby Administratora lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej [LINK – formularz kontaktowy]