Polityka prywatności

Dokument skierowany jest do osób, które zamierzają udzieliły (lub zamierzają udzielić) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, który prowadzony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych lub korespondencji SMS/MMS.
Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), poinformować, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Unimax S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Okrzei 35, 25-526 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053485, o kapitale zakładowym w wysokości 1.100.000,00 złotych, opłaconym w całości (dalej także jako „Administrator”);
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Administrator wskazuje, że każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłość. W przypadku gdy dokonają Państwo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane zostaną usunięte z momentem cofnięcia zgody;
  2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w tym także wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne i kontaktowe podane w formularzu marketingowym, tzn. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
  2. dane dotyczące preferencji oraz ofert, które Państwa interesują, zebrane bezpośrednio od Państwa lub od dostawców zewnętrznych, np. portali społecznościowych;
 4. Administrator zbiera Państwa dane osobowe dla celów działalności marketingowej albo bezpośrednio od Państwa, albo od podmiotów trzecich, takich jak:
  1. portale społecznościowe (np. Facebook);
  2. osoby fizyczne w związku z programem poleceń.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane zaufanym podmiotom, na podstawie zawartych umów powierzenia:
  • w celu realizacji czynności księgowych, windykacyjnych i finansowych
  • podmiotom wykonującym zawarte z Administratorem umowy,
  • podmiotom świadczącym usługi IT.
  W przypadku udostępniania danych wymagamy od podmiotów trzecich zachowania zasad poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie w niezbędnym zakresie.,
 6. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:
  Nazwa celu przetwarzania Opis celu przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania
  Marketing bezpośredni Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów lub do momentu wycofania zgody
  Marketing oparty o pliki cookies Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  Profilowanie marketingowe Profilowanie klientów dla celów marketingowych Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów lub do momentu wniesienia sprzeciwu
 7. Administrator informuje o przysługującym Państwu, prawu do:

  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • żądania przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skierować stosowne pismo na adres siedziby Administratora.

 8.  Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej lub telefonicznej jest dobrowolne.
 10. Podczas Państwa aktywności na stronie internetowej Administratora przypisywane są Państwu identyfikatory plików cookies generowane przez Państwa urządzenia, aplikacje, narzędzia itp. Na podstawie tych identyfikatorów Administrator, w połączeniu z innymi informacjami uzyskiwanymi za pomocą serwerów internetowych, może zbierać dane dotyczące Państwa aktywności, tworzyć profile i identyfikować Państwa tożsamość.
  Szczegółowe zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies określa dokument „Polityka plików cookies”, z którym mogą się Państwo zapoznać pod adresem [LINK]