O firmie

Podstawowym zakresem działalności spółki GRUPA UNIMAX S.A. jest działalność tzw. inwestycyjna:
- Nadzór właścicielski nad działalnością operacyjną podmiotów w całej grupie,
- Finansowanie działalności operacyjnej podmiotów w grupie,
- Rozwój działalności deweloperskiej.

W strukturze grupy UNIMAX działalnością operacyjną w zakresie realizacji robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacyjnych zajmują się wyodrębnione spółki:
- Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o.o. – roboty ogólnobudowlane
- Przedsiębiorstwo Instalacyjne UNIMAX Sp. z o.o. – roboty instalacyjne
Realizacje deweloperskie prowadzi spółka UNIMAX Development Sp. z o.o.

Łączny przychód generowany przez firmy grupy UNIMAX przekroczył w 2016 roku wartość 200 mln PLN a aktywa zamknęły się kwotą 135 mln PLN. W kolejnych latach, w których zamierzamy intensywnie rozwijać działalność deweloperską grupy – spółka będzie intensywnie uczestniczyła w procesie pozyskiwania nieruchomości do realizacji projektów deweloperskich, zapewniała finansowanie spółkom celowym poprzez udzielanie pożyczek i nadzór nad pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego (kredyty inwestycyjne).

HISTORIA

 

1991 Powstanie Przedsiębiorstwa UNIMAX spółka cywilna jako firmy budowlano instalacyjnej. W pierwszych latach działalności Przedsiębiorstwo świadczyło usługi w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz handlu i dystrybucji materiałów i urządzeń instalacyjnych
1998 Przekształcenie spółki cywilnej w Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. Wraz z rozwojem firmy rozszerzony został zakres usług o instalacje elektryczne i roboty ogólnobudowlane.
2007 Wydzielenie z Przedsiębiorstwa Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. grupy robót ogólnobudowlanych i utworzenie Przedsiębiorstwa Budowlanego UNIMAX Sp. z o.o.
2011 Wydzielenie z Przedsiębiorstwa Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. działalności operacyjnej związanej z realizacją robót instalacyjnych i utworzenie Przedsiębiorstwa Instalacyjnego UNIMAX Sp. z o.o.. W skutek wyżej opisanych zmian organizacyjnych dokonanych w grupie Unimax Przedsiębiorstwo Instalacyjne UNIMAX Sp. z o.o. w trybie art. 23(1) kp przejęło od Przedsiębiorstwa Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. pracowników działów operacyjnych, środki trwałe i wyposażenie na potrzeby bieżącej działalności oraz realizowane kontrakty instalacyjne.
2014 W wyniku połączenia spółek celowych obsługujących zakończone projekty deweloperskie powstaje spółka UNIMAX Development Sp. z o.o. , która przejmuje realizacje deweloperskie.
2015 Spółka Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych UNIMAX S.A. zmienia wizerunek i nazwę, będzie prowadzić działalność pod firmą GRUPA UNIMAX S.A.